Regulamin Konkursu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i przyrzekającym nagrody
jest firma Milvo Malwina Błach, Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP:5030014593
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w
ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://www.milvo.pl/ oraz kont sklepu w social mediach: Instagram – https://www.instagram.com/milvo.pl, oraz Facebook – https://www.facebook.com/MilvoSklepZeroWaste.
3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki
uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

§ 2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęć
przedstawiających ciekawe rozwiązanie w stylu zero waste. Zdjęcie powinno przedstawiać jakieś rozwiązanie zero waste oparte o ponowne wykorzystanie przedmiotów lub wykorzystanie własnych umiejętności do stworzenia takiego rozwiązania.
2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy działalności Organizatora.

§ 3

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 04.02.2020. 5 lutego 2020 roku zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych,
2. Przystępując do konkursu akceptują niniejszy Regulamin.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 5
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika zdjęcia przedstawiającego ciekawe rozwiązanie w stylu zero waste. Zdjęcie powinno przedstawiać jakieś rozwiązanie zero waste oparte o ponowne wykorzystanie przedmiotów lub wykorzystanie własnych umiejętności do stworzenia takiego rozwiązania. Rozwiązanie, czyli takie działanie, które ułatwia jakąś czynność w codziennym życiu lub w wyjątkowych sytuacjach.
2. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno spełniać następujące wymagania – rozmiar pliku do
5 MB, format: PNG, GIF, JPG.
3. W danej Edycji Konkursu, każdy Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie konkursowe. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z
Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze
erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne,
naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub
propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub
filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w
tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.
Organizator ma prawo usuwać zdjęcia Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu.
Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej.

6. Zdjęcia można przesyłać w komentarzu pod postem konkursowym na koncie organizatora na Facebook, Instagram, przesyłając je w wiadomościach poprzez te portale lub wysyłając na adres e-mail malwina@milvo.pl

§ 6
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

1. Organizator wybiera:
a. 3 Uczestników, których Praca Konkursowa jest najciekawsza, najbardziej oryginalna, najbardziej pomysłowa lub  najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę. Wybór dokonywany jest wedle subiektywnych odczuć organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia danej Edycji Konkursu bez wyłonienia Laureatów
Konkursu.

§ 8
NAGRODY

1. W konkursie przewidziane są następujące 3 zestawy nagród:
3 zestawy w których skład wchodzi: woreczek lniany na pieczywo, 3 woreczki z firanki na zakupy (duży, średni i mały) oraz mydło Zimowe 4 Szpaki.
2. 1 laureat konkursu otrzyma 1 taki zestaw nagród.
3. Każdy Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w ramach jednej Edycji Konkursu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty
pieniężne. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.

§ 9
OGŁOSZNIE WYNIKÓW

1. Opublikowanie listy nagrodzonych w danej Edycji Konkursu Laureatów odbędzie się 5 lutego 2020 roku. Informacje o Laureatach konkursu pojawią się na kontach społecznościowych organizatora, czyli na Facebook oraz Instagram. Oraz w ciągu następnych 10 dni na stronie internetowe www.milvo.pl. 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu na co Laureat Konkursu wyraża zgodę biorąc udział w konkursie. 
3. Po opublikowaniu Listy Laureatów zgodnie z ust. 1 powyżej, nastąpi weryfikacja danych osobowych
Laureatów Konkursu oraz wysłanie Nagród, w sposób wskazany poniżej w § 10 Regulaminu.

§ 10
WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu nastąpi w sposób opisany w niniejszym
paragrafie.
2. W terminie 10 (dziesięciu) dni od daty Ogłoszenia Wyników Danej Edycji Konkursu zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów Konkursu, za pomocą wiadomości
wysłanej na konto przez które zostało nadesłane zdjęcie lub adres e-mail, z którego zostało przesłane zdjęcie, w celu:
a. poinformowania Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody;
b. ustalenia niezbędnych danych Laureata Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu
korespondencyjnego, numeru telefonu;
c. poinformowania Laureata Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody;
3. Każdy Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu
przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których
mowa w ust. 2 lit. b. powyżej, niezbędne do wydania Nagrody. W przypadku zmiany miejsca
zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do
doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach
Organizatora.
4. Nagrody zostaną wysłane każdemu Laureatowi Konkursu, po podaniu przez niego wszystkich
koniecznych danych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych.
5. Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych, Organizator wyśle Laureatowi Konkursu
przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost lub Ruch, w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu.
6. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W przypadku, gdy Laureat Konkursu poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez
Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi,
Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Konkursu. Ponowna wysyłka nagrody może wówczas nastąpić na koszt Laureata. 


§ 11
PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY


1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez
Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest
zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich praw majątkowych i osobistych.
2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie
niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności
udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o
której mowa w ust. 9 poniżej;
b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych
osób trzecich;
c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem
zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora przesłanego zdjęcia na
polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej;
3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, Organizator nabywa
nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich
istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych
w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy
Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku,
w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub
w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż
określony powyżej w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym
rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie www.milvo.pl i w ramach profili
Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
d. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz
informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie,
prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji
i reklam;
e. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez
ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci
komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na różne
wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym
nośniku.
4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – f. powyżej,
może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w
szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień,
animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do
tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy
Konkursowej, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej
formie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – f. powyżej,
5. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i
upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania
nie wymaga uzasadnienia.
7. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
8. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa prawo własności do nośnika, na którym
utrwalono Pracę Konkursową oraz autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w
ust. 3 powyżej do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania Nagrody Laureatowi Konkursu.
9. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Danej Edycji Konkursu, prawa o których
mowa w ust. 2 lit a nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w
ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie
z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez
Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora
od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z
naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde
żądanie Organizatora.


§ 12
DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Milvo Malwina Błach, Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP:5030014593 www.milvo.pl, e-mail: malwina@milvo.pl.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.
3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych
osobowych.
4. Dane Osobowe Uczestników uzyskane w ramach Serwisu będą przetwarzane przez Organizatora w
konkretnych celach określonych w Regulaminie, a także w celach
opisanych szczegółowo w ramach „Polityki Prywatności i Cookies” dostępnej w Serwisie.
5. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych
osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka
Prywatności i Cookies“ dostępnej w Serwisie.


§ 13
REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w
szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora lub adres e-mail określony w ust. 4 niniejszego
paragrafu.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i
wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje dotyczącego danej Edycji Konkursu są przyjmowane w Okresie Trwania
danej Edycji Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Danej Edycji Konkursu.
4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Milvo Malwina Błach, Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, lub na adres e-mail malwina@milvo.pl.
Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą
rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data
wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
5. Reklamacje rozpatruje organizator, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem
postępowania reklamacyjnego.
6. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za
pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego w jaki sposób Reklamacja
została przesłana do Organizatora.


§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://milvo.pl/?page_id=8122 na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2020 r.
2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy
powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa
Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W celu złożenia przez
3. Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie (wypowiedzenie Umowy), Uczestnik zobowiązany
jest przesłać w formie elektronicznej na adres malwina@milvo.pl, oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Uczestnika zawierające prośbę o usunięcie jego Profilu jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.
4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją
Serwisu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy.
5. Organizator usuwa Profil Uczestnika w ciągu 48 godzin (czas wymagany ze względów
technologicznych) po otrzymaniu takiego oświadczenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej
jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne
prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji,
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub
technologicznymi.
7. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu
poprzez publikację w Serwisie oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez
Uczestnika w ramach rejestracji w Serwisie.
8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie
względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy
zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy
zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Zdjęcie Miesiąca”