Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Milvo dostępny jest pod adresem internetowym  https://milvo.pl, właścicielem jest Malwina Błach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milvo Malwina Błach wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP 503 001 45 93, REGON 380110955.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milvo Malwina Błach, Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 503 001 45 93, REGON 380110955.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.milvo.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: malwina@milvo.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 792 013 896.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 58 1020 5024 0000 1402 0157 8616.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Mozilla, Opera, Internet Explorer, Edge, Safari itp.. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę Javascript,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików „cookies”. Pliki „cookies” ułatwiają poprawne działanie Sklepu na końcowych urządzeniach Klienta.
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 5. Ze względu na istniejące ryzyko w Internecie kradzieży danych osobowych, Sklep dokłada wszelkich starań, żeby dane Klienta były bezpieczne i nie udostępnia ich osobom nieupoważnionym. Jednakże prosi się też o zachowanie wszelkich środków ostrożności po stronie Klienta, tj. posiadanie aktywnego programu antywirusowego, korzystanie z bezpiecznych sieci internetowych i nieudzielanie haseł komukolwiek innemu. Aczkolwiek nie są to rzeczy niezbędne do korzystania ze Sklepu.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności zabrania się kopiowania, wykorzystywania i powielania zdjęć, grafik i treści opublikowanych na stronie internetowej Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Sprzedaż produktów odbywa się na terenie Polski.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są pełnymi cenami, nie dolicza się do nich podatku VAT.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania i adres do wysyłki zamówień, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy danych potrzebnych do wystawienia faktury oraz zapoznanie się z Regulaminem Sklepu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. W trakcie zakładania konta, klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 5. Po rejestracji Konta, Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia „Zamówienia bez rejestracji”;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia „Zamówienia bez rejestracji” – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Przed zakupem należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. W trakcie zamówienia należy potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”. Kliknięcie tego przycisku oznacza, że Klient oświadcza wolę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail od Sprzedawcy potwierdza przyjęcie zamówienia i jest jednocześnie jego oświadczeniem woli zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Po zawarciu umowy Sprzedaży, Sprzedawca przesyła na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie warunków umowy.

§ 9

Oferowane metody płatności

 1. Przy każdym produkcie podana jest jego cena. Cena ta stanowi pełną cenę – nie dolicza się podatku VAT. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy i innych kosztów, jeżeli takie wystąpią. Koszty dostawy ponosi Klient, zostaną one podane w momencie wyboru sposobu przesyłki. Orientacyjne koszty dostawy są podane w zakładce Dostawa na stronie internetowej sklepu. Klient zostanie poinformowany o każdym innym koszcie, który będzie musiał ponieść przy realizacji umowy. Jeżeli tak się nie stanie, koszty te ponosi Sprzedawca.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatność za pobraniem,
 4. Płatność z góry przelewem na konto Sprzedawcy,
 5. Płatności elektroniczne z góry za pośrednictwem systemu Przelewy24, PayPro SA, z siedzibą w 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.
 6. Płatność z góry kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Wybór płatności „z góry” zobowiązuje Klienta do wykonania płatności w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Wybór płatności za pobraniem zobowiązuje Klienta do uiszczenia płatności przy odbiorze przesyłki.
 9. W przypadku niewywiązania się Klienta z obowiązku dokonania płatności w terminie, Sprzedawca poinformuje go na trwałym nośniku, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, o dodatkowym terminie 5 dni roboczych na dokonanie płatności i ewentualnym odstąpieniu od Umowy w razie niedokonania płatności. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę będzie wysłane Klientowi na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce Płatności.

§ 10

Oferowane metody dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego produktu wolnego od wad. W przypadku sprzedaży produktu niepełnowartościowego, poinformuje Klienta o wadach produktu oferując opust cenowy ze względu na zaistniałe wady.
 2. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Podane dni na realizację zamówienia są dniami roboczymi.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku złożenia następnego (osobnego) zamówienia, sprzedawca nie gwarantuje możliwości wysłania obu zamówień jedną i tą samą przesyłką.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Zamówione produkty dostarczane są na adres do wysyłki Klienta, podany w formularzu zamówienia. Jeżeli przewoźnikiem jest InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wskazanego przez Klienta przy wyborze sposobu dostawy.
 7. Jeżeli Klient nie jest obecny w chwili doręczenia przesyłki pod wskazanym przez niego adresem, doręczyciel zostawi awizo lub skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia nowego terminu doręczenia. W przypadku braku odbioru przesyłki, kiedy produkt zostanie odesłany do Sprzedawcy, ten skontaktuje się w celu ustalenia ponownej wysyłki i pokrycia kosztów przez Klienta ponownej przesyłki.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • a)Przesyłka pocztowa,
 • b)przesyłka pocztowa pobraniowa,
 • c)Przesyłka kurierska,
 • d)Przesyłka kurierska pobraniowa,
 • e)Odbiór osobisty,
 • f)Dostawa do paczkomatu InPost.

10. Więcej informacji dotyczących sposobów dostawy znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Dostawa.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. Przykładowy wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem https://milvo.pl/wzor-oswiadczenia-odstapienia-od-umowy/
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • a)W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • b)W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonaną przez niego zapłatę za towar, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Koszty dostarczenia zwracanego produktu do sprzedawcy pokrywa Klient.
 • c)Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • d)Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • e)Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • f)Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • g)Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • c)w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • d)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • f)w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • g)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • h)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • i)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • j)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • k)o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12

Reklamacja i rękojmia

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. W przypadku wystąpienia wady, Klient ma prawo żądać usunięcia wady, wymiany produktu lub obniżenia jego ceny. Gdyby te możliwości stanowiły nadmierną niedogodność dla Klienta, może on odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zwróci koszty wysyłki produktu w ramach reklamacji.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 9. Więcej informacji odnoście reklamacji i rękojmi znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • a)W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • b)W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdej chwili może też zgłosić chęć usunięcia swoich danych z bazy danych administratora.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018 r.