Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Dane klienta:

Imię: …………………………………………….

Nazwisko:……………………………………..

Adres:…………………………………………..

……………………………………………………..

Adres e-mail:………………………………..

Nr. Tel.:…………………………………………

Nr. zamówienia:…………………………..

Data zamówienia:………………………..

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ……………………………………………….(imię, nazwisko) oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następującego/następujących przedmiotu/przedmiotów:

………………………………………………

………………………………………………

 

 

W przypadku wysłania pocztą, proszę o czytelny podpis składającego oświadczenie

……..………………………………………………